รหัสดีโอไอ 10.14456/rnoj.2018.6
Creator ปานระพี กลับบ้านเกาะ
Title สูตรความกว้าง ความยาว และความสัมพันธ์เวียนเกิดของกระดาษชุด A, B และ C
Contributor ปาลิตา อเนก, ปฐมาพร, เอื้อทรัพย์อนันต์, วัชรพันธ์ ทองจันทา และรุ่งนภา มีใจ
Publisher งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 63 - 72
URL Website gg.gg/rnresearch
Website title โรงเรียนราชินีบูรณะ
ISSN 2630 0729
Abstract โครงงานเรื่อง สูตรความกว้าง ความยาว และความสัมพันธ์เวียนเกิดของกระดาษชุด A, B และ C มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และหาสูตรความกว้าง ความยาว รวมไปถึงความสัมพันธ์เวียนเกิดของกระดาษชุด A, B และ C แล้วนำความสัมพันธ์ดังกล่าวมาสร้างกระดาษชุด R โดยศึกษากระดาษรหัส 0 - 10
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปานระพี กลับบ้านเกาะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) สูตรความกว้าง ความยาว และความสัมพันธ์เวียนเกิดของกระดาษชุด A, B และ C. วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย,1,63 - 72.
ปานระพี กลับบ้านเกาะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "สูตรความกว้าง ความยาว และความสัมพันธ์เวียนเกิดของกระดาษชุด A, B และ C". วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย 1 (2561):63 - 72.
ปานระพี กลับบ้านเกาะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. สูตรความกว้าง ความยาว และความสัมพันธ์เวียนเกิดของกระดาษชุด A, B และ C. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ:ม.ป.ท. 2561.