รหัสดีโอไอ 10.14456/rnoj.2018.5
Creator พิมพ์ตะวัน สุจจิตร์จูล
Title ลายทวารวดีประยุกต์สู่เครื่องเบญจรงค์
Contributor ทันฑิการ์ สามสงวน, ศิริพร จิรภาสพิตรพิบูล,วรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ และเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
Publisher งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 48 - 62
URL Website gg.gg/rnresearch
Website title โรงเรียนราชินีบูรณะ
ISSN 2630 0729
Abstract โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พิมพ์ตะวัน สุจจิตร์จูล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) ลายทวารวดีประยุกต์สู่เครื่องเบญจรงค์. วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย,1,48 - 62.
พิมพ์ตะวัน สุจจิตร์จูล และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ลายทวารวดีประยุกต์สู่เครื่องเบญจรงค์". วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย 1 (2561):48 - 62.
พิมพ์ตะวัน สุจจิตร์จูล และผู้แต่งคนอื่นๆ. ลายทวารวดีประยุกต์สู่เครื่องเบญจรงค์. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ:ม.ป.ท. 2561.