รหัสดีโอไอ 10.14456/rnoj.2018.3
Creator เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
Title การประยุกต์วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์สำหรับพยากรณ์ราคาข้าวหอมมะลิ 105
Publisher งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 23 - 33
URL Website gg.gg/rnresearch
Website title โรงเรียนราชินีบูรณะ
ISSN 2630 0729
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าวหอมมะลิ 105 ด้วยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ คือ ข้อมูลราคาข้าวหอมมะลิ 105 เป็นรายเดือน หน่วยเป็นพันบาท/ตัน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จำนวน 249 ค่า จากฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การเปรียบเทียบความแม่นยำของตัวแบบใช้การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าวหอมมะลิ 105 ได้แก่ SARIMA (1, 1, 0) (1, 0, 1) 12 แบบไม่มีค่าคงที่ โดยมีค่า MSE เท่ากับ 0.2705
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล, (2561) การประยุกต์วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์สำหรับพยากรณ์ราคาข้าวหอมมะลิ 105. วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย,1,23 - 33.
เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล, "การประยุกต์วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์สำหรับพยากรณ์ราคาข้าวหอมมะลิ 105". วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย 1 (2561):23 - 33.
เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล, การประยุกต์วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์สำหรับพยากรณ์ราคาข้าวหอมมะลิ 105. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ:ม.ป.ท. 2561.