รหัสดีโอไอ 10.14456/rnoj.2018.2
Creator สิริพร รัตนมุง
Title การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R
Publisher งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 8 - 22
URL Website gg.gg/rnresearch
Website title โรงเรียนราชินีบูรณะ
ISSN 2630 0729
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม จํานวน 46 คน งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t test dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สิริพร รัตนมุง, (2561) การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R. วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย,1,8 - 22.
สิริพร รัตนมุง, "การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R". วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย 1 (2561):8 - 22.
สิริพร รัตนมุง, การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ:ม.ป.ท. 2561.