รหัสดีโอไอ 10.14456/rnoj.2018.1
Creator วิจิตรา ตะโกพร
Title การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะสู่มาตรฐานสากลด้วยการบริหารงานวิชาการตามรูปแบบ RNS
Publisher งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 1 - 7
URL Website gg.gg/rnresearch
Website title โรงเรียนราชินีบูรณะ
ISSN 2630 0729
Abstract รูปแบบ RNS (Rachineeburana School Model) เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการที่มีการมอบอำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน เป็นการกระจายอำนาจตามลำดับความรับผิดชอบไปสู่บุคลากรเป้าหมายโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า (สำนักนายกรัฐมนตรี: ระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2542) หลักการของการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: SBM) หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) และฝ่ายบริหารโดยผู้อำนวยการต้องการให้บุคลากรในโรงเรียนยึดมั่นในค่านิยมของโรงเรียนจึงพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนราชินีบูรณะโดยใช้หลักการ NJIRAPOR MODEL ประกอบด้วย N=Network, J=Justice, I=Integrate, R=Rescue , A=Attitude, P=Process, O=Organize และ R=Research เป็นการบริหารงานที่ยึดหลักความยุติธรรม ส่งเสริมการบูรณาการท้องถิ่น บุคลากรในโรงเรียนช่วยเหลือเกิดความร่วมมือและสามัคคี มีการหลอมรวมทัศนคติของบุคลากรตามค่านิยมของโรงเรียน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิจิตรา ตะโกพร, (2561) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะสู่มาตรฐานสากลด้วยการบริหารงานวิชาการตามรูปแบบ RNS. วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย,1,1 - 7.
วิจิตรา ตะโกพร, "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะสู่มาตรฐานสากลด้วยการบริหารงานวิชาการตามรูปแบบ RNS". วารสารวิชาการราชินีบูรณะวิจัย 1 (2561):1 - 7.
วิจิตรา ตะโกพร, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะสู่มาตรฐานสากลด้วยการบริหารงานวิชาการตามรูปแบบ RNS. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ:ม.ป.ท. 2561.