รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.6
Creator กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
Title ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจอาหารแปรรูปของไทย
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 58-66
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Keywords ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัต, ความสำเร็จของธุรกิจ,อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช. (2016). ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจอาหารแปรรูปของไทย.
       : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช. 2016. "ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจอาหารแปรรูปของไทย".
       : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช. "ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจอาหารแปรรูปของไทย".
       : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2016. Print.