รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.6
Creator กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
Title ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจอาหารแปรรูปของไทย
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 58-66
ISSN 2465-5376
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช, (2016) ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจอาหารแปรรูปของไทย. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,1,58-66.
กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช, "ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจอาหารแปรรูปของไทย". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 (2016):58-66.
กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช, ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจอาหารแปรรูปของไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม:ม.ป.ท. 2016.