รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.5
Creator 1. กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์(ชุดที่1)
2. นุจรี บุรีรัตน์(ชุดที่2)
Title การเปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 43-57
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Keywords สื่อสังคมออนไลน์, การรับรู้ข่าวสาร, การเปิดรับข่าวสาร
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

1. กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์(ชุดที่1)
2. นุจรี บุรีรัตน์(ชุดที่2)
. (2016). การเปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน.
       : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
1. กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์(ชุดที่1)
2. นุจรี บุรีรัตน์(ชุดที่2)
. 2016. "การเปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน".
       : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
1. กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์(ชุดที่1)
2. นุจรี บุรีรัตน์(ชุดที่2)
. "การเปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน".
       : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2016. Print.