รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.5
Creator 1. กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
2. นุจรี บุรีรัตน์
Title การเปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 43-57
ISSN 2465-5376
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2016) การเปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,1,43-57.
กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การเปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 (2016):43-57.
กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:ม.ป.ท. 2016.