รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.4
Creator ทรงสิริ วิชิรานนท์
Title ประเพณีผีขนน้ำ กรณีศึกษาประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 33-42
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Keywords ประเพณีผีขนน้ำ, ความเชื่อ, ผีบรรพบุรุษ
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทรงสิริ วิชิรานนท์. (2016). ประเพณีผีขนน้ำ กรณีศึกษาประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.
       : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ทรงสิริ วิชิรานนท์. 2016. "ประเพณีผีขนน้ำ กรณีศึกษาประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย".
       : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ทรงสิริ วิชิรานนท์. "ประเพณีผีขนน้ำ กรณีศึกษาประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย".
       : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2016. Print.