รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.4
Creator ทรงสิริ วิชิรานนท์
Title ประเพณีผีขนน้ำ กรณีศึกษาประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 33-42
ISSN 2465-5376
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทรงสิริ วิชิรานนท์, (2016) ประเพณีผีขนน้ำ กรณีศึกษาประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,1,33-42.
ทรงสิริ วิชิรานนท์, "ประเพณีผีขนน้ำ กรณีศึกษาประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 (2016):33-42.
ทรงสิริ วิชิรานนท์, ประเพณีผีขนน้ำ กรณีศึกษาประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:ม.ป.ท. 2016.