รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.3
Creator 1. ปวีณา แซ่ตั้ง(ชุดที่1)
2. บัญชา วงศ์เลิศคุณากร(ชุดที่2)
Title การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 25-32
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Keywords การสื่อสารการตลาด, การส่งเสริมการเข้าร่วม, กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในกรุงเทพมหานคร
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

1. ปวีณา แซ่ตั้ง(ชุดที่1)
2. บัญชา วงศ์เลิศคุณากร(ชุดที่2)
. (2016). การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.
       : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
1. ปวีณา แซ่ตั้ง(ชุดที่1)
2. บัญชา วงศ์เลิศคุณากร(ชุดที่2)
. 2016. "การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร".
       : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
1. ปวีณา แซ่ตั้ง(ชุดที่1)
2. บัญชา วงศ์เลิศคุณากร(ชุดที่2)
. "การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร".
       : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2016. Print.