รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.3
Creator 1. ปวีณา แซ่ตั้ง
2. บัญชา วงศ์เลิศคุณากร
Title การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 25-32
ISSN 2465-5376
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปวีณา แซ่ตั้ง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2016) การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,1,25-32.
ปวีณา แซ่ตั้ง และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 (2016):25-32.
ปวีณา แซ่ตั้ง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:ม.ป.ท. 2016.