รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.2
Creator 1. ธีระพงษ์ โพนพันธ์(ชุดที่1)
2. สุรศักดิ์ ชะมารัมย์(ชุดที่2)
Title กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานประมงอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 12-24
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Keywords กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง, องค์การแห่งการเรียนรู้, สำนักงานประมงอำเภอ
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

1. ธีระพงษ์ โพนพันธ์(ชุดที่1)
2. สุรศักดิ์ ชะมารัมย์(ชุดที่2)
. (2016). กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานประมงอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด.
       : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
1. ธีระพงษ์ โพนพันธ์(ชุดที่1)
2. สุรศักดิ์ ชะมารัมย์(ชุดที่2)
. 2016. "กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานประมงอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด".
       : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
1. ธีระพงษ์ โพนพันธ์(ชุดที่1)
2. สุรศักดิ์ ชะมารัมย์(ชุดที่2)
. "กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานประมงอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด".
       : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2016. Print.