รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.2
Creator 1. ธีระพงษ์ โพนพันธ์
2. สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
Title กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานประมงอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 12-24
ISSN 2465-5376
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธีระพงษ์ โพนพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2016) กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานประมงอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,1,12-24.
ธีระพงษ์ โพนพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานประมงอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 (2016):12-24.
ธีระพงษ์ โพนพันธ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานประมงอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด:ม.ป.ท. 2016.