รหัสดีโอไอ 10.14456/rjhsrmutp.2016.1
Creator 1. สุธีรา อัมพาผล(ชุดที่1)
2. ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง(ชุดที่2)
Title ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตร ข้าราชการที่ดี กรณีศึกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Publication Year 2016
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 1-11
Publisher สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Keywords ความพึงพอใจ, การฝึกอบรม , การให้บริการ
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

1. สุธีรา อัมพาผล(ชุดที่1)
2. ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง(ชุดที่2)
. (2016). ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตร ข้าราชการที่ดี กรณีศึกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
       : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
1. สุธีรา อัมพาผล(ชุดที่1)
2. ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง(ชุดที่2)
. 2016. "ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตร ข้าราชการที่ดี กรณีศึกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม".
       : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
1. สุธีรา อัมพาผล(ชุดที่1)
2. ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง(ชุดที่2)
. "ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ หลักสูตร ข้าราชการที่ดี กรณีศึกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม".
       : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2016. Print.