รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.9
Creator สุภาวดี ชำนาญวาด
Title นักท่องเที่ยวชาวจีนในรูปแบบเอกเทศในประเทศไทย
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 17-28
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/151
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุภาวดี ชำนาญวาด, (2561) นักท่องเที่ยวชาวจีนในรูปแบบเอกเทศในประเทศไทย. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 17-28.
สุภาวดี ชำนาญวาด, "นักท่องเที่ยวชาวจีนในรูปแบบเอกเทศในประเทศไทย". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 17-28.
สุภาวดี ชำนาญวาด, นักท่องเที่ยวชาวจีนในรูปแบบเอกเทศในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.