รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.8
Creator ชัญญาณัฏฐ์ ธเนศฉัตรเจริญ
Title ทัศนคติและการเปิดรับสื่อโฆษณาของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 84-101
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/158
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชัญญาณัฏฐ์ ธเนศฉัตรเจริญ, (2561) ทัศนคติและการเปิดรับสื่อโฆษณาของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 84-101.
ชัญญาณัฏฐ์ ธเนศฉัตรเจริญ, "ทัศนคติและการเปิดรับสื่อโฆษณาของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 84-101.
ชัญญาณัฏฐ์ ธเนศฉัตรเจริญ, ทัศนคติและการเปิดรับสื่อโฆษณาของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.