รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.7
Creator ว่าที่ ร.ต.อุดม สุวรรณพิมพ์
Title ชุมชนท้องถิ่นไทยแนวใหม่กับรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 1-16
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/152
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ว่าที่ ร.ต.อุดม สุวรรณพิมพ์, (2561) ชุมชนท้องถิ่นไทยแนวใหม่กับรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 1-16.
ว่าที่ ร.ต.อุดม สุวรรณพิมพ์, "ชุมชนท้องถิ่นไทยแนวใหม่กับรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 1-16.
ว่าที่ ร.ต.อุดม สุวรรณพิมพ์, ชุมชนท้องถิ่นไทยแนวใหม่กับรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.