รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.6
Creator ปัณณทัต ตันบุญเสริม
Title ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลางตอนล่างที่ 1
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 127-136
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/161
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปัณณทัต ตันบุญเสริม, (2561) ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลางตอนล่างที่ 1. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 127-136.
ปัณณทัต ตันบุญเสริม, "ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลางตอนล่างที่ 1". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 127-136.
ปัณณทัต ตันบุญเสริม, ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลางตอนล่างที่ 1. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.