รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.4
Creator อรประพัทธ์ ณ นคร
Title ความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 149-161
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/164
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อรประพัทธ์ ณ นคร, (2561) ความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 149-161.
อรประพัทธ์ ณ นคร, "ความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 149-161.
อรประพัทธ์ ณ นคร, ความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.