รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.3
Creator สมเกียรติ กันทรวรากร
Title การศึกษาโครงสร้าง กลไกและมาตรการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 59-73
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/163
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมเกียรติ กันทรวรากร, (2561) การศึกษาโครงสร้าง กลไกและมาตรการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 59-73.
สมเกียรติ กันทรวรากร, "การศึกษาโครงสร้าง กลไกและมาตรการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 59-73.
สมเกียรติ กันทรวรากร, การศึกษาโครงสร้าง กลไกและมาตรการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.