รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.2
Creator แพรตะวัน วชิราคม
Title การลดทอนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยเชิงพุทธวิถี
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 29-41
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/154
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

แพรตะวัน วชิราคม, (2561) การลดทอนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยเชิงพุทธวิถี. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 29-41.
แพรตะวัน วชิราคม, "การลดทอนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยเชิงพุทธวิถี". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 29-41.
แพรตะวัน วชิราคม, การลดทอนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยเชิงพุทธวิถี. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.