รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.13
Creator นิเพาซาน วาบา
Title รูปแบบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารจัดการ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 102-114
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/160
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นิเพาซาน วาบา, (2561) รูปแบบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารจัดการ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 102-114.
นิเพาซาน วาบา, "รูปแบบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารจัดการ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 102-114.
นิเพาซาน วาบา, รูปแบบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารจัดการ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.