รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.11
Creator ชัยรัตน์ เงินท้วม
Title ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 74-83
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/157
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชัยรัตน์ เงินท้วม, (2561) ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 74-83.
ชัยรัตน์ เงินท้วม, "ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 74-83.
ชัยรัตน์ เงินท้วม, ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.