รหัสดีโอไอ 10.14456/jrgbsrangsit.2018.10
Creator มนตรี ศักดิ์พิบูลรัตน์
Title ประสิทธิผลของการบริหารจัดการน้ำ: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
Publisher มหาวิทยาลัยรังสิต
Publication Year 2561
Journal Title วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. หน้า 137-148
URL Website https://rsujournals.rsu.ac.th/
Website title https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs
ISSN 2465-409
Abstract https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/162
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

มนตรี ศักดิ์พิบูลรัตน์, (2561) ประสิทธิผลของการบริหารจัดการน้ำ: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์,4,หน้า 137-148.
มนตรี ศักดิ์พิบูลรัตน์, "ประสิทธิผลของการบริหารจัดการน้ำ: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง". วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 4 (2561):หน้า 137-148.
มนตรี ศักดิ์พิบูลรัตน์, ประสิทธิผลของการบริหารจัดการน้ำ: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง. มหาวิทยาลัยรังสิต:ม.ป.ท. 2561.