รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.9
Creator สุมาลี แสงสว่าง และ ปิยนุช รัตนกุล
Title การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 56
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุมาลี แสงสว่าง และ ปิยนุช รัตนกุล, (2017) การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย,4,56.
สุมาลี แสงสว่าง และ ปิยนุช รัตนกุล, "การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล". วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 (2017):56.
สุมาลี แสงสว่าง และ ปิยนุช รัตนกุล, การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.