รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.9
Creator สุมาลี แสงสว่าง และ ปิยนุช รัตนกุล
Title การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 56
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Keywords ความคาดหวัง/ ความผูกพันต่อองค์กร/ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุมาลี แสงสว่าง และ ปิยนุช รัตนกุล. (2017). การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล.
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
สุมาลี แสงสว่าง และ ปิยนุช รัตนกุล. 2017. "การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
สุมาลี แสงสว่าง และ ปิยนุช รัตนกุล. "การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2017. Print.