รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.6
Creator ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์
Title การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 46
ISSN ISSN2392-568X
Abstract บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทำการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยกระบวนการนำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานเกิดผลพลอยได้ประเภทปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-Derived Fuel, RDF) กับ ต้นทุนต่อหน่วยในการส่งขยะไปกำจัดภายนอกโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ทำการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2556 ถึง กันยายน 2559 (34 เดือน) เพื่อนำมาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และประเมินข้อดีของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรมีค่าเท่ากับ 1,838.14 บาทต่อตัน และต้นทุนต่อหน่วยในการส่งขยะไปฝังกลบภายนอก เท่ากับ 1,585.71 บาทต่อตัน ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรมีค่าสูงกว่า 252.43 บาทต่อตัน แต่การมีโรงจัดการขยะแบบครบวงจรภายในมหาวิทยาลัยช่วยส่งผลดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ จำนวน 17,428.606 tCO2e หรือ 5.973 tCO2e/ตัน-ขยะรวม มีรายได้จากการดำเนินงาน และเป็นสถานที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์, (2017) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย,4,46.
ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์, "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี". วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 (2017):46.
ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์, การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.