รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.6
Creator ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์
Title การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 46
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Keywords โรงจัดการขยะแบบครบวงจร/ ต้นทุนแปรรูปขยะเป็นพลังงาน/ เชื้อเพลิงขยะ (Refuse-Derived Fuel (RDF)
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์. (2017). การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์. 2017. "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์. "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2017. Print.