รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.3
Creator เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และ ภคพร พุทธโกษา
Title การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART :กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 18
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Keywords การตีพิมพ์/ ผลงานวิชาการ/ กิจกรรมเสริมแรงทางบวก
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และ ภคพร พุทธโกษา. (2017). การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART :กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และ ภคพร พุทธโกษา. 2017. "การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART :กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และ ภคพร พุทธโกษา. "การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART :กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2017. Print.