รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.3
Creator เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และ ภคพร พุทธโกษา
Title การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART :กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 18
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และ ภคพร พุทธโกษา, (2017) การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART :กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย,4,18.
เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และ ภคพร พุทธโกษา, "การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART :กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล". วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 (2017):18.
เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และ ภคพร พุทธโกษา, การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART :กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.