รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.2
Creator ราตรี ธรรมคำ
Title การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 9
ISSN ISSN2392-568X
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง (Admission) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ถึง 2557 จำนวนทั้งสิ้น 313 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาทั้งสองประเภทการรับเข้า วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ระบบมหิดลรับตรง และระบบกลางในแต่ละปีการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างรายคู่ ทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's method) พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 มีความแตกต่างจากปีการศึกษาอื่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 และ 2557 มีแนวโน้มลดลงจากปีการศึกษา 2553-2555 ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ราตรี ธรรมคำ, (2017) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย,4,9.
ราตรี ธรรมคำ, "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี". วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 (2017):9.
ราตรี ธรรมคำ, การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.