รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.2
Creator ราตรี ธรรมคำ
Title การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 9
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Keywords การสอบคัดเลือก/ ระบบรับเข้าศึกษา/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ราตรี ธรรมคำ. (2017). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
ราตรี ธรรมคำ. 2017. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
ราตรี ธรรมคำ. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2017. Print.