รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.1
Creator ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี
Title การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 1
ISSN ISSN2392-568X
Abstract การจัดการขยะเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อการอยู่อย่างยั่งยืน การใช้แนวคิดแบบรวมองค์ประกอบมหาวิทาลัย (whole-of-university approach) สามารถช่วยสร้างความยั่งยืนในมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการความรู้จากฝ่ายการศึกษางานวิจัยและงานปฏิบัติการ แต่กรอบความคิดนี้ไม่ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การศึกษานี้ได้สำรวจบทบาทของนักศึกษาในการปรับการออกแบบถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้กรณีศึกษาจากงานกลุ่มในวิชา ICNS257 Environmental Issues (เทอม 3/2558-2559) นักศึกษาได้ใช้ผลการศึกษาและผลการวิเคระห์จากงานกลุ่มเพื่อพัฒนาคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจัดการขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ และได้นำเสนอผลงานให้กับเจ้าหน้าที่และอาจารย์ จากการศึกษานี้พบว่า การมีส่วนร่วมของนักศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการแยกขยะและการสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นจึงเสนอให้ดัดแปลงแนวคิดแบบ whole-of-university approach เพื่อรวมนักศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ใช่เป็นเพียงผลผลิตของความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี, (2017) การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย,4,1.
ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี, "การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล". วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 (2017):1.
ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี, การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.