รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.1
Creator ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี
Title การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 1
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี, (2017) การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย,4,1.
ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี, "การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล". วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 (2017):1.
ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี, การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.