รหัสดีโอไอ 10.14456/jpr2r.2017.1
Creator ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี
Title การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2017
Journal Title วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 1
Publisher คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Keywords ความยั่งยืน/ ขยะ/ นักศึกษา/ การมีส่วนร่วม
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี. (2017). การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี. 2017. "การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.
ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี. "การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล".
       : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2017. Print.