รหัสดีโอไอ 10.14456/jmu.2017.19
Creator 1. ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม
2. นรัตถพล เจริญพันธุ์
Title แนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมินผลการสอนในชั้นต้นสำหรับสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
Publisher Mahidol University
Publication Year 2017
Journal Title Mahidol R2R e-Journal
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 13-25
ISSN 23925515
Abstract ทักษะการสอน การวางแผนการสอน และการเรียบเรียงเอกสารการสอน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คณาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา การสอนที่ดีนอกจากจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เต็มประสิทธิภาพ และมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายแล้ว ยังมีส่วนทำให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการด้วย อย่างไรก็ตาม ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ขั้นตอนการประเมินผลการสอนในชั้นต้นต้องมีการจัดเตรียมเอกสารจำนวนมาก ซึ่งมีระเบียบแบบแผนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) อาจารย์หลายท่านอาจไม่ทราบรายละเอียดหรือความแตกต่างของเอกสารแต่ละประเภท ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการขอกำหนดตำแหน่งได้ โดยทั่วไป การประเมินผลการสอนในชั้นต้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การประเมินการสอน ซึ่งอาจารย์ต้องวางแผนการสอน แจกแผนการสอนและเอกสารต่างๆ ให้นักศึกษา และทำการสอนต่อหน้าอนุกรรมการ ผู้ประเมิน อีกส่วนคือการประเมินเอกสารการสอน ซึ่งชนิดของเอกสารขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางวิชาการที่จะขอกำหนดตำแหน่ง บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายรายละเอียดของการประเมินผลการสอนในชั้นต้น โดยเน้นประเด็นที่มักพบความผิดพลาด อีกทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนงาน (คณะหรือสถาบัน) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ตำแหน่งทางวิชาการโดยเร็วที่สุด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2017) แนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมินผลการสอนในชั้นต้นสำหรับสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล. Mahidol R2R e-Journal,4,13-25.
ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม และผู้แต่งคนอื่นๆ. "แนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมินผลการสอนในชั้นต้นสำหรับสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล". Mahidol R2R e-Journal 4 (2017):13-25.
ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมินผลการสอนในชั้นต้นสำหรับสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล. Mahidol University:ม.ป.ท. 2017.