รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2018.20
Creator นภดล ร่มโพธิ์
Title Platform Revolution
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 41
Journal No. 160 (ต.ค.-ธ.ค. 61)
Page no. 98
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นภดล ร่มโพธิ์, (2018) Platform Revolution. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,41,98.
นภดล ร่มโพธิ์, "Platform Revolution". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 41 (2018):98.
นภดล ร่มโพธิ์, Platform Revolution. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.