รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2018.18
Creator Panya Issarawornrawanich
Title The Association between Risk Management Committee and Stock Investment Risk
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 41
Journal No. 160 (ต.ค.-ธ.ค. 61)
Page no. 47
Keyword Risk Management Committee ,Stock Investment Risk ,Idiosyncratic Risk ,Corporate Governance
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Panya Issarawornrawanich, (2018) The Association between Risk Management Committee and Stock Investment Risk. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,41,47.
Panya Issarawornrawanich, "The Association between Risk Management Committee and Stock Investment Risk". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 41 (2018):47.
Panya Issarawornrawanich, The Association between Risk Management Committee and Stock Investment Risk. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.