รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2018.17
Creator 1. สุธิรา ลิ้มรสเจริญ
2. มัทนชัย สุทธิพันธุ์
3. จาริณีย์ คงแก้ว
4. ณัฐชนน น้านิรัติศัย
5. ปิยาภรณ์ วัยนิพลี
6. สุปราณี แสงเขียว
Title อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการดำเนินงานขององค์กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 41
Journal No. 160 (ต.ค.-ธ.ค. 61)
Page no. 24
Keyword ความรับผิดชอบต่อสังคม ,การวัดผลเชิงดุลยภาพ ,ธุรกิจโรงแรม
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุธิรา ลิ้มรสเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการดำเนินงานขององค์กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,41,24.
สุธิรา ลิ้มรสเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการดำเนินงานขององค์กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 41 (2018):24.
สุธิรา ลิ้มรสเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการดำเนินงานขององค์กรจากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.