รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2018.15
Creator นภดล ร่มโพธิ์
Title Measure What Matters
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 41
Journal No. 159 (ก.ค.-ก.ย. 61)
Page no. 76
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นภดล ร่มโพธิ์, (2018) Measure What Matters. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,41,76.
นภดล ร่มโพธิ์, "Measure What Matters". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 41 (2018):76.
นภดล ร่มโพธิ์, Measure What Matters. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.