รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2018.13
Creator 1. สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
2. อภินันท์ เอื้ออังกูร
3. สันต์ จันทรนิภา
4. จุฑาพร กุมบุรี
Title การรับรู้คุณค่าจากส่วนลดราคาในระดับราคาสินค้าที่แตกต่างกัน
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 41
Journal No. 159 (ก.ค.-ก.ย. 61)
Page no. 45
Keyword ส่วนลดราคา ,ราคา ,การรับรู้คุณค่า ,ความตั้งใจซื้อ
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สานิตย์ ศรีชูเกียรติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) การรับรู้คุณค่าจากส่วนลดราคาในระดับราคาสินค้าที่แตกต่างกัน. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,41,45.
สานิตย์ ศรีชูเกียรติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การรับรู้คุณค่าจากส่วนลดราคาในระดับราคาสินค้าที่แตกต่างกัน". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 41 (2018):45.
สานิตย์ ศรีชูเกียรติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การรับรู้คุณค่าจากส่วนลดราคาในระดับราคาสินค้าที่แตกต่างกัน. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.