รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2018.12
Creator 1. ประสิทธิชัย นรากรณ์
2. ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
Title ความไว้วางใจของผู้ขายและเครื่องมือทางโซเชียลคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 41
Journal No. 159 (ก.ค.-ก.ย. 61)
Page no. 24
Keyword เครื่องมือทางโซเชียลคอมเมิร์ซ ,ความสามารถของผู้ขาย ,ความซื่อสัตย์ของผู้ขาย ,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้ขาย ,ความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ประสิทธิชัย นรากรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) ความไว้วางใจของผู้ขายและเครื่องมือทางโซเชียลคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,41,24.
ประสิทธิชัย นรากรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ความไว้วางใจของผู้ขายและเครื่องมือทางโซเชียลคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 41 (2018):24.
ประสิทธิชัย นรากรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความไว้วางใจของผู้ขายและเครื่องมือทางโซเชียลคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.