รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2018.11
Creator 1. วุฒิภาค พูลบัว
2. สราวุธ จันทร์สุวรรณ
Title การพัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีน ด้วยวิธี Stated Preference
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 41
Journal No. 159 (ก.ค.-ก.ย. 61)
Page no. 1
Keyword การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ ,การเลือกรูปแบบการขนส่ง ,ทุเรียน ,การขนส่งระบบราง
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วุฒิภาค พูลบัว และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) การพัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีน ด้วยวิธี Stated Preference. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,41,1.
วุฒิภาค พูลบัว และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การพัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีน ด้วยวิธี Stated Preference". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 41 (2018):1.
วุฒิภาค พูลบัว และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีน ด้วยวิธี Stated Preference. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.