รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2018.26
Creator ประสิทธิ์ เอกบุตร
Title หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบการเงิน ตามกรอบมาตรฐานระหว่างประเทศของสถาบันตรวจสอบสูงสุด
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 14
Journal No. 43 (กันยายน 61)
Page no. 100
Keyword การตรวจสอบการเงิน ,การตรวจสอบภาครัฐ ,มาตรฐานระหว่างประเทศของสถาบันตรวจสอบสูงสุด
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ประสิทธิ์ เอกบุตร, (2018) หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบการเงิน ตามกรอบมาตรฐานระหว่างประเทศของสถาบันตรวจสอบสูงสุด. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,14,100.
ประสิทธิ์ เอกบุตร, "หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบการเงิน ตามกรอบมาตรฐานระหว่างประเทศของสถาบันตรวจสอบสูงสุด". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 14 (2018):100.
ประสิทธิ์ เอกบุตร, หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบการเงิน ตามกรอบมาตรฐานระหว่างประเทศของสถาบันตรวจสอบสูงสุด. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.