รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2018.25
Creator วีระพงษ์ กิติวงค์
Title ผลของการตรวจสำนักงานสอบบัญชีของ ก.ล.ต. ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 14
Journal No. 43 (กันยายน 61)
Page no. 5
Keyword การตรวจสํานักงานสอบบัญชี ,การปรับแต่งสํารองและรายการคงค้าง ,การปรับแต่งรายการค้าที่เกิดขึ้นจริง ,คุณภาพการสอบบัญชี
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วีระพงษ์ กิติวงค์, (2018) ผลของการตรวจสำนักงานสอบบัญชีของ ก.ล.ต. ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,14,5.
วีระพงษ์ กิติวงค์, "ผลของการตรวจสำนักงานสอบบัญชีของ ก.ล.ต. ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 14 (2018):5.
วีระพงษ์ กิติวงค์, ผลของการตรวจสำนักงานสอบบัญชีของ ก.ล.ต. ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.