รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2018.24
Creator 1. เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
2. อนุวัฒน์ ภักดี
Title คุณลักษณะของคณะกรรมการ ความระมัดระวังทางบัญชี และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 14
Journal No. 43 (กันยายน 61)
Page no. 27
Keyword ความระมัดระวังทางบัญชี ,คุณลักษณะของคณะกรรมการ ,ผลการดําเนินงาน
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) คุณลักษณะของคณะกรรมการ ความระมัดระวังทางบัญชี และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,14,27.
เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. "คุณลักษณะของคณะกรรมการ ความระมัดระวังทางบัญชี และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 14 (2018):27.
เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. คุณลักษณะของคณะกรรมการ ความระมัดระวังทางบัญชี และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.