รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2018.22
Creator 1. วรรณี เตโชโยธิน
2. ธนพร ลือเวศย์วณิช
Title การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 14
Journal No. 43 (กันยายน 61)
Page no. 48
Keyword ทุนมนุษย์ ,การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วรรณี เตโชโยธิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,14,48.
วรรณี เตโชโยธิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 14 (2018):48.
วรรณี เตโชโยธิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.