รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2018.20
Creator 1. Kanjana Phonsumlissakul
2. Juthathip Audsabumrungrat
3. Supol Durongwattana
Title Does Reputation Matter? The Effects of Reputation Concerns and Locus of Attributions on Management Earnings Forecast Disclosures
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 14
Journal No. 43 (กันยายน 61)
Page no. 63
Keyword Management Earnings Forecast ,Reputation ,Attribution Locus
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Kanjana Phonsumlissakul และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) Does Reputation Matter? The Effects of Reputation Concerns and Locus of Attributions on Management Earnings Forecast Disclosures. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,14,63.
Kanjana Phonsumlissakul และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Does Reputation Matter? The Effects of Reputation Concerns and Locus of Attributions on Management Earnings Forecast Disclosures". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 14 (2018):63.
Kanjana Phonsumlissakul และผู้แต่งคนอื่นๆ. Does Reputation Matter? The Effects of Reputation Concerns and Locus of Attributions on Management Earnings Forecast Disclosures. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.