รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2018.19
Creator สมชาย ศุภธาดา
Title Buddha: 9 to 5 The Eightfold Path to Enlightening your workplace and Improving your bottom line
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 14
Journal No. 43 (กันยายน 61)
Page no. 132
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมชาย ศุภธาดา, (2018) Buddha: 9 to 5 The Eightfold Path to Enlightening your workplace and Improving your bottom line. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,14,132.
สมชาย ศุภธาดา, "Buddha: 9 to 5 The Eightfold Path to Enlightening your workplace and Improving your bottom line". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 14 (2018):132.
สมชาย ศุภธาดา, Buddha: 9 to 5 The Eightfold Path to Enlightening your workplace and Improving your bottom line. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.