รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2018.15
Creator 1. วัฒนี รัมมะพ้อ
2. นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
Title ความสามารถเปรียบเทียบได้ของงบการเงิน : หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2018
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 14
Journal No. 42 (มิถุนายน 61)
Page no. 5
Keyword ความสามารถเปรียบเทียบได้ ,งบการเงิน ,อัตราส่วนทางการเงิน
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วัฒนี รัมมะพ้อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) ความสามารถเปรียบเทียบได้ของงบการเงิน : หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,14,5.
วัฒนี รัมมะพ้อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ความสามารถเปรียบเทียบได้ของงบการเงิน : หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 14 (2018):5.
วัฒนี รัมมะพ้อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความสามารถเปรียบเทียบได้ของงบการเงิน : หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2018.