รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.38
Creator 1. ชัยยุทธ อังศุวิทยา
2. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
3. สุจิตรา ตุยาเดชานนท์
4. วชิระ บุณยเนตร
5. วรพงษ์ สุธานนท์
Title เกณฑ์การประเมินผลสำหรับความเสี่ยงจากการฟอกเงิน
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 99
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชัยยุทธ อังศุวิทยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2017) เกณฑ์การประเมินผลสำหรับความเสี่ยงจากการฟอกเงิน. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,99.
ชัยยุทธ อังศุวิทยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. "เกณฑ์การประเมินผลสำหรับความเสี่ยงจากการฟอกเงิน". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):99.
ชัยยุทธ อังศุวิทยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. เกณฑ์การประเมินผลสำหรับความเสี่ยงจากการฟอกเงิน. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.