รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.37
Creator 1. Suntichai Kotcharin
2. Sakkakom Maneenop
Title All in the Family: The Role of Related Shareholders in Capital Structure Decisions for the Shipping Industry
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 56
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Suntichai Kotcharin และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2017) All in the Family: The Role of Related Shareholders in Capital Structure Decisions for the Shipping Industry. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,56.
Suntichai Kotcharin และผู้แต่งคนอื่นๆ. "All in the Family: The Role of Related Shareholders in Capital Structure Decisions for the Shipping Industry". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):56.
Suntichai Kotcharin และผู้แต่งคนอื่นๆ. All in the Family: The Role of Related Shareholders in Capital Structure Decisions for the Shipping Industry. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.