รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.36
Creator สมชาย ศุภธาดา
Title Lie Spotting: Proven Techniques to Detect Deception
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 116
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมชาย ศุภธาดา, (2017) Lie Spotting: Proven Techniques to Detect Deception. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,116.
สมชาย ศุภธาดา, "Lie Spotting: Proven Techniques to Detect Deception". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):116.
สมชาย ศุภธาดา, Lie Spotting: Proven Techniques to Detect Deception. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.