รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.35
Creator ธกานต์ ชาติวงค์
Title การทำงานของนักบัญชีสืบสวน
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 109
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธกานต์ ชาติวงค์, (2017) การทำงานของนักบัญชีสืบสวน. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,109.
ธกานต์ ชาติวงค์, "การทำงานของนักบัญชีสืบสวน". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):109.
ธกานต์ ชาติวงค์, การทำงานของนักบัญชีสืบสวน. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.