รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.34
Creator สันสกฤต วิจิตรเลขการ
Title การพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับการเปิดเผยข้อมูล
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 82
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สันสกฤต วิจิตรเลขการ, (2017) การพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับการเปิดเผยข้อมูล. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,82.
สันสกฤต วิจิตรเลขการ, "การพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับการเปิดเผยข้อมูล". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):82.
สันสกฤต วิจิตรเลขการ, การพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับการเปิดเผยข้อมูล. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.