รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.33
Creator ธวัช ภูษิตโภยไคย
Title การบัญชีกับการจัดการสำหรับ SMEs
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 76
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธวัช ภูษิตโภยไคย, (2017) การบัญชีกับการจัดการสำหรับ SMEs. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,76.
ธวัช ภูษิตโภยไคย, "การบัญชีกับการจัดการสำหรับ SMEs". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):76.
ธวัช ภูษิตโภยไคย, การบัญชีกับการจัดการสำหรับ SMEs. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.