รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.32
Creator Teerachai Arunruangsirilert
Title Does Management Accounting Information Affect Firm Value? Evidence from the Stock Exchange of Thailand
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 42
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Teerachai Arunruangsirilert, (2017) Does Management Accounting Information Affect Firm Value? Evidence from the Stock Exchange of Thailand. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,42.
Teerachai Arunruangsirilert, "Does Management Accounting Information Affect Firm Value? Evidence from the Stock Exchange of Thailand". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):42.
Teerachai Arunruangsirilert, Does Management Accounting Information Affect Firm Value? Evidence from the Stock Exchange of Thailand. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.