รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.31
Creator 1. วัชนีพร เศรษฐสักโก
2. ธนธรณ์ เลาหไพศาล
Title การเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 32
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วัชนีพร เศรษฐสักโก และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2017) การเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,32.
วัชนีพร เศรษฐสักโก และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):32.
วัชนีพร เศรษฐสักโก และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.