รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2017.30
Creator 1. อัญชลี พิพัฒนเสริญ
2. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Title การตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับธรรมาภิบาล คุณภาพกำไร และผู้สอบบัญชี
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2017
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 13
Journal No. 40 (ธันวาคม 60)
Page no. 22
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อัญชลี พิพัฒนเสริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2017) การตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับธรรมาภิบาล คุณภาพกำไร และผู้สอบบัญชี. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,13,22.
อัญชลี พิพัฒนเสริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับธรรมาภิบาล คุณภาพกำไร และผู้สอบบัญชี". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 13 (2017):22.
อัญชลี พิพัฒนเสริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับธรรมาภิบาล คุณภาพกำไร และผู้สอบบัญชี. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2017.